Hae sivustolta

Tietosuojaseloste

Tämä on Onrego Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.12.2018. Viimeisin muutos 2.5.2018.

1.1 Rekisterinpitäjä

Onrego Oy Y-tunnus: 2487158-0 Keilaranta 1, 9. krs 02150 Espoo

1.2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Onnela, pekka.onnela@onrego.fi

1.3 Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Onrego Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

1.4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi sekä onrego.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuk-sesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

* Henkilön nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli/vastuualue

* Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

* Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. asiantuntijapalveluiden tilaustiedot, palautteet, tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, laskutustiedot)

* Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Onregon verkkosivustoilla ja -palveluissa

* Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja ta-pahtumiin osallistuminen)

* Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

1.6 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaami-sista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut yhteyshenkilöksi.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Onregon sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Onregon ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

1.7 Tietojen luovutus

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lain-säädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

1.8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukai-sesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

* olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

* olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötieto-jesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

1.9 Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Sähköisesti käsiteltävä rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Onregon valtuuttamilla henkilöillä. Manuaali-sesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen

käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

1.10 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Onregon lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

* oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

* oikeus tietojen oikaisemiseen

* oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

* oikeus vastustaa käsittelyä

* oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

* oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

* oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä

* oikeus tietojen oikaisemiseen

* oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista

* oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen

* oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille

* oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

* oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Onrego Oy Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö /

Pekka Onnela
Keilaranta 1
02150 Espoo
pekka.onnela@onrego.fi

Onrego Oy vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa), ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

1.11 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.